NCDHlogo Groot Nieuw6

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering

Met genoegen nodigen wij de leden van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021. Hopelijk mogen wij jou hier ook begroeten.

 Algemene Ledenvergadering N.C.D.H.

Datum: zaterdag 24 april 2021

Locatie: De Camp Sport & Cultureel Centrum*

Adres: Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg

Zaal open: 13:30 uur – Aanvang vergadering: 14:00 uur

*Let op: Op moment van schrijven zijn de regels van de landelijke lockdown van kracht. Wij hopen de ALV in april op verantwoorde wijze weer fysiek te kunnen laten plaatsvinden. Indien dit onverhoopt niet mogelijk is, zal deze wederom online plaatsvinden. 

 

Om hier bij enige veranderingen in de coronaregels snel en goed op te kunnen anticiperen willen wij je om je medewerking vragen door je aan te melden voor de vergadering. Op basis van het aantal aangemelde leden kunnen wij beter inschatten wat de mogelijkheden zijn. We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk woensdag 31 maart per mail aan karin@ncdh.nl

 

Agenda: Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Vaststelling definitieve agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 12 december 2020
 6. Jaarverslag 2020 van het bestuur
 7. Jaarverslag 2020 van de nestinventarisatie
 8. Jaarverslag 2020 van de DIN-fonds commissie
 9. Financieel verslag 2020 van de DIN-fonds commissie
 10. Financieel jaaroverzicht 2020
 11. Verslag kascommissie en decharge verlenen aan bestuur
 12. Benoeming kascommissie
 13. Vaststelling sanctiereglement
 14. Voorstel actieplan werkgroep ‘Vraag & aanbod puppy’s’
 15. Voorstel nieuw logo N.C.D.H.
 16. Bestuursverkiezing:
  • Karin Nieuwenhof is aftredend en herkiesbaar in de functie van secretaris
  • Hèlen Kroon is aftredend en herkiesbaar in de functie van bestuurslid evenementen
  • Kandidaat bestuurslid openstaande vacature
 17. Jubilarissen
 18. Uitreiking Cortois bekers 2020
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

De vergaderstukken worden vanaf drie weken voor aanvang van de vergadering per e-mail aan de leden toegezonden. 

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden