NCDHlogo Groot Nieuw6

BELANGRIJK: Nieuwe downloads beschikbaar

Na de succesvolle ledenbijeenkomsten van oktober vorig jaar, zijn er op de ALV in december jl. door de leden een aantal wijzigingen aan de reglementen voorgesteld en goedgekeurd. Het betreft wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement en het VerenigingsFokReglement. Hier zijn vervolgens ook twee nieuwe reglementen uit ontstaan, namelijk het Reglement Nestinventarisatie en het Sanctiereglement.

 

Hierbij een overzicht van de huidige status per reglement:

Huishoudelijk Reglement (HR)
Deze is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en in werking getreden op 12 december 2020. Het aangepaste, definitieve document is onlangs per e-mail met de leden gedeeld en als download op de website toegevoegd.

> Download hier het nieuwe reglement

VerenigingsFokReglement (VFR)
Deze is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 12 december 2020. De aangepaste versie is onlangs door het bestuur van de Raad van Beheer beoordeeld. De volgende wijzigingen zijn hierna nog doorgevoerd:

  • Artikel 7.2: We hebben de tekst moeten opsplitsen door de verplichte tekst in het format over te nemen (7.2) en in een aparte sub alinea aan te geven dat een fokgeschiktheidskeuring alleen van toepassing is als er sprake is van overmacht (7.2.1).
  • Artikel 8.2: We hebben de tekst moeten opsplitsen door de verplichte tekst in het format over te nemen (8.2) en de toegevoegde tekst in een aparte sub alinea te plaatsen (8.2.1).
  • Artikel 9.6: ‘Het bestuur kan…’ is aangepast naar ‘Het bestuur zal…’ waarmee de eerder besproken willekeur voorkomen wordt.

Wij zijn verheugd te melden dat de aangepaste versie van het VFR daarmee voldoet aan alle eisen. De aanpassingen zijn officieel goedgekeurd en de aangepaste versie is per 1 maart 2021 in werking getreden. Het definitieve document is onlangs per e-mail met de leden gedeeld en als download op de website toegevoegd.

> Download hier het nieuwe reglement

Reglement Nestinventarisatie (RNI)
Deze is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en in werking getreden op 12 december 2020. Het aangepaste, definitieve document is onlangs per e-mail met de leden gedeeld en als download op de website toegevoegd.

> Download hier het nieuwe reglement
> Download hier bijlage 1.2. Formulier Voorcontrole Nestbezoek N.C.D.H.

Sanctiereglement (SR)
Tijdens de prettige, en ook zeer productieve discussiemiddag van 23 januari jl. heeft de Werkgroep Sanctielijst voldoende feedback op het door hen uitgewerkte conceptvoorstel ‘Sanctiereglement Nederlandse Club voor Dalmatische Honden’ gekregen. De werkgroep verwerkt deze input in een definitief voorstel welke op de ALV van 24 april ter stemming wordt gebracht. De vergaderstukken worden vanaf drie weken voor aanvang van de vergadering per e-mail aan de leden toegezonden.

Namens het verenigingsbestuur

Met vriendelijke groet,

Karin Nieuwenhof
Secretaris

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden