Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Ondergetekende verzoekt in aanmerking te komen als lid van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden.

Verplicht*

Het lidmaatschap bedraagt per persoon: 

Algemeen lid: € 26,50 per jaar. Na 1 juli van het lopende jaar €13,25

Gezinslid:       € 12,00 per jaar. Na 1 juli van het lopende jaar € 6,00

Jeugdlid:        € 15,50 per jaar. Na 1 juli van het lopende jaar € 7,75

Inschrijfgeld: € 11,00 (éénmalig)

De leden die in Nederland woonachtig zijn en de NCDH een machtiging tot automatische incasso geven krijgen een korting van €2,00 voor hoofdleden en €1,00 voor gezins- en jeugdleden.

LET OP:

U dient het lidmaatschapsgeld plus inschrijfgeld voor dit jaar per omgaande over te maken op:
Rabobanknr.: NL78 RABO 033.62.50.703 t.n.v. Nederlandse Club voor Dalmatische Honden.

Door het onderstaande vakje aan te klikken, verklaart u hierbij kennis genomen te hebben van de statuten van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden en de daarop gebaseerde reglementen en voorwaarden, in te stemmen met de inhoud en verzoekt u hiermee om toelating als lid.

 
займкредиты онлайн